Módlmy się… Do Chry­stusa Króla

4.00 

Modli­tew­nik zawiera sze­reg modlitw pozwa­la­ją­cych trwać w ado­ra­cji Chry­stusa Króla, Boga ? Czło­wieka, Stwo­rzy­ciela i Odku­pi­ciela. W publi­ka­cji Czy­tel­nik odnaj­dzie m.in. Akt poświę­ce­nia się Chry­stu­sowi Kró­lowi, Akt odda­nia Pol­ski Sercu Bożemu, Lita­nie i Koronkę do Chry­stusa Króla.

Na stanie