Módlmy się… Do Matki Bożej Bolesnej

4.00  2.40 

Maryja jako naj­wier­niej­sza Słu­żeb­nica Pań­ska, w spo­sób szcze­gólny uczest­ni­czyła w zbaw­czym dziele Chry­stusa, wio­dą­cym przez krzyż. Pry­mas Tysiąc­le­cia mówił: Nie można zli­czyć, ile mie­czów prze­szyło serce Maryi. Bo całe Jej życie było jed­nym wiel­kim mie­czem, jed­nym wiel­kim cier­pie­niem. Uro­dzić Syna po to aby umarł, i to na krzyżu. Niniej­szy modli­tew­nik zawiera sze­reg modlitw do Matki Bożej Bole­snej m.in. Modli­twę na Święto Matki Bożej Bole­snej, Bła­ga­nie o wsta­wien­nic­two, Koronkę do sied­miu bole­ści Matki Bożej, a także lita­nie i różaniec.

Na stanie