Módlmy się… Do Św Jana Z Dukli Patrona Polski

4.00  2.40 

Do zakon­nika z Pusz­czy Dukiel­skiej już od setek lat ucie­kają się wierni we wszyst­kich utra­pie­niach. Św. Jan stał się patro­nem, który ratuje od nie­szczę­śli­wych wypad­ków: przy­nosi ule­cze­nie z cho­rób, uczy cier­pli­wo­ści w trud­no­ściach i nie­do­statku, pomaga w podej­mo­wa­niu decy­zji, orę­duje za uczą­cymi się, ratuje samot­nych z depre­sji, wspiera rodziny. Święty rozu­miał, jak jest ciężko we współ­cze­snym świe­cie wysta­rać się o godny byt i dobrą pracę, czas na oso­bi­stą kon­tem­pla­cję i mówie­nie o Panu Jezu­sie. Jed­nak cno­tliwy przy­kład jego życia uwraż­li­wia nas na wier­ność spra­wom Bożym i trwa­nie przy Chrystusie.

Modli­tew­nik zawiera modli­twy bła­galne w naj­róż­niej­szych potrze­bach, a także nowennę i lita­nię do św. Jana z Dukli.

Na stanie