Módlmy się… Do Świę­tego Jana Pawła II

4.00 

Modli­tew­nik Do Świę­tego Jana Pawła II podzie­lony jest na dwie czę­ści. W pierw­szej znaj­dują się modli­twy do papieża Polaka, nato­miast w dru­giej modli­twy Świę­tego Jana Pawła II. Całość poprze­dza krótki bio­gram Świętego.

Naj­ła­skaw­szy i dobry Boże, Ty przez swego Syna Jezusa Chry­stusa w oso­bie Jana Pawła II, Naj­wyż­szego Paste­rza Kościoła, uka­za­łeś światu blask świę­to­ści życia. Ty natchną­łeś go, aby speł­nił życze­nie Jezusa Miło­sier­nego i usta­no­wił w Kościele święto Bożego Miłosierdzia.

Z głębi serca dzię­ku­jemy Ci za uka­zany w jego oso­bie pro­mienny dar pełni czło­wie­czeń­stwa i świę­to­ści, prze­ma­wia­jący do dzi­siej­szego czło­wieka. Spraw, aby­śmy przyj­mu­jąc jego naukę, naśla­du­jąc przy­kład cnót wśród ludzi, kształ­to­wali cywi­li­za­cję miłości.

Za wsta­wien­nic­twem Nie­po­ka­la­nej Maryi, któ­rej Jan Paweł II cał­ko­wi­cie był oddany, racz wsła­wić go cudow­nymi zna­kami, a mnie za jego przy­czyną udziel łaski …, o którą z pokorą i ufno­ścią Cię pro­szę. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

Spis tre­ści:
Święty Jan Paweł II – Karol Józef Woj­tyła (bio­gram)
O łaski za przy­czyną św. Jana Pawła II
Boże, otwórz nasze serca
Bło­go­sław nam z okna nie­bie­skiego
Dzię­kuję ci, Ojcze Święty
O upro­sze­nie łask
Pomóż mi zanieść prośbę do Boga
Janie Pawle II, gazdo gaz­dów
Lita­nia do Świę­tego Jana Pawła II (I)
Lita­nia do Świę­tego Jana Pawła II (II)
Lita­nia do Świę­tego Jana Pawła II (III)
Nowenna do Świę­tego Jana Pawła II
MODLITWY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
O sie­dem darów Ducha Świę­tego
Uwiel­bie­nie za świat
Ofia­ro­wa­nie się Stwórcy
Zawie­rze­nie świata Bożemu miło­sier­dziu
W inten­cji mło­dzieży
Maryjo, ukaż nam Serce Jezusa
Koronka Świę­tego Jana Pawła II do Matki Bożej z Lourdes

Na stanie