Módlmy się… Do Świę­tego Jana Pawła II

1.20 

Modli­tew­nik Do Świę­tego Jana Pawła II podzie­lony jest na dwie czę­ści. W pierw­szej znaj­dują się modli­twy do papieża Polaka, nato­miast w dru­giej modli­twy Świę­tego Jana Pawła II. Całość poprze­dza krótki bio­gram Świętego.

Naj­ła­skaw­szy i dobry Boże, Ty przez swego Syna Jezusa Chry­stusa w oso­bie Jana Pawła II, Naj­wyż­szego Paste­rza Kościoła, uka­za­łeś światu blask świę­to­ści życia. Ty natchną­łeś go, aby speł­nił życze­nie Jezusa Miło­sier­nego i usta­no­wił w Kościele święto Bożego Miłosierdzia.

Z głębi serca dzię­ku­jemy Ci za uka­zany w jego oso­bie pro­mienny dar pełni czło­wie­czeń­stwa i świę­to­ści, prze­ma­wia­jący do dzi­siej­szego czło­wieka. Spraw, aby­śmy przyj­mu­jąc jego naukę, naśla­du­jąc przy­kład cnót wśród ludzi, kształ­to­wali cywi­li­za­cję miłości.

Za wsta­wien­nic­twem Nie­po­ka­la­nej Maryi, któ­rej Jan Paweł II cał­ko­wi­cie był oddany, racz wsła­wić go cudow­nymi zna­kami, a mnie za jego przy­czyną udziel łaski …, o którą z pokorą i ufno­ścią Cię pro­szę. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

Spis tre­ści:
Święty Jan Paweł II – Karol Józef Woj­tyła (bio­gram)
O łaski za przy­czyną św. Jana Pawła II
Boże, otwórz nasze serca
Bło­go­sław nam z okna nie­bie­skiego
Dzię­kuję ci, Ojcze Święty
O upro­sze­nie łask
Pomóż mi zanieść prośbę do Boga
Janie Pawle II, gazdo gaz­dów
Lita­nia do Świę­tego Jana Pawła II (I)
Lita­nia do Świę­tego Jana Pawła II (II)
Lita­nia do Świę­tego Jana Pawła II (III)
Nowenna do Świę­tego Jana Pawła II
MODLITWY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
O sie­dem darów Ducha Świę­tego
Uwiel­bie­nie za świat
Ofia­ro­wa­nie się Stwórcy
Zawie­rze­nie świata Bożemu miło­sier­dziu
W inten­cji mło­dzieży
Maryjo, ukaż nam Serce Jezusa
Koronka Świę­tego Jana Pawła II do Matki Bożej z Lourdes

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!