Módlmy się… Do Świę­tej Hil­de­gardy z Bingen

4.00 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną oddać się w opiekę św. Hil­de­gardy, patronki espe­ranto, języ­ko­znaw­ców oraz naukow­ców. W jego skład wcho­dzi krótka notka bio­gra­ficzna Świę­tej oraz sze­reg modlitw św. Hil­de­gardy i do św. Hil­de­gardy, np. O dobre wyko­rzy­sta­nie wie­dzy; O odkry­cie swo­jej misji; O dobre wyniki w nauce.

Na stanie