Módlmy się… Do Świę­tej Sio­stry Faustyny

1.20 

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest dla czci­cieli św. sio­stry Fau­styny Kowal­skiej. Wstęp zawiera krótki bio­gram Świę­tej. Ponadto w tomiku odna­leźć można oprócz modlitw do sio­stry Fau­styny (m.in. nowenny, lita­nii) frag­menty z jej „Dzienniczka”.

Modli­twa o ufność Bożemu miło­sier­dziu
Wszech­mo­gący, wieczny Boże, Ty wybra­łeś Świętą Fau­stynę do gło­sze­nia nie­zmie­rzo­nych bogactw Two­jego miło­sier­dzia, spraw, aby­śmy za jej przy­kła­dem w pełni zaufali Twemu miło­sier­dziu i wytrwale peł­nili dzieła chrze­ści­jań­skiej miło­ści. Przez naszego Pana, Jezusa Chry­stusa, Two­jego Syna, który z Tobą żyje i kró­luje w jed­no­ści Ducha Świę­tego, Bóg przez wszyst­kie wieki wie­ków. Amen.

Spis tre­ści:
Święta Sio­stra Fau­styna Kowal­ska (bio­gram)
Modli­twa o upro­sze­nie łask za przy­czyną św. Sio­stry Fau­styny
Modli­twa o ufność Bożemu miło­sier­dziu
Modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem
Fau­styno, darze pol­skiej ziemi
MODLITWY ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
Akt odda­nia się miło­sier­dziu Jezu­so­wemu
Uwiel­bie­nie dobroci Boga
O łaskę peł­nie­nia miło­sier­dzia wzglę­dem bliź­nich
Za ojczy­znę
LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (I)
LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (II)
LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (III)
KORONKA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY o wierne speł­nia­nie woli Bożej
NOWENNA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!