Módlmy się… Do Świę­tej Sio­stry Faustyny

4.00  2.40 

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest dla czci­cieli św. sio­stry Fau­styny Kowal­skiej. Wstęp zawiera krótki bio­gram Świę­tej. Ponadto w tomiku odna­leźć można oprócz modlitw do sio­stry Fau­styny (m.in. nowenny, lita­nii) frag­menty z jej „Dzienniczka”.

Modli­twa o ufność Bożemu miło­sier­dziu
Wszech­mo­gący, wieczny Boże, Ty wybra­łeś Świętą Fau­stynę do gło­sze­nia nie­zmie­rzo­nych bogactw Two­jego miło­sier­dzia, spraw, aby­śmy za jej przy­kła­dem w pełni zaufali Twemu miło­sier­dziu i wytrwale peł­nili dzieła chrze­ści­jań­skiej miło­ści. Przez naszego Pana, Jezusa Chry­stusa, Two­jego Syna, który z Tobą żyje i kró­luje w jed­no­ści Ducha Świę­tego, Bóg przez wszyst­kie wieki wie­ków. Amen.

Spis tre­ści:
Święta Sio­stra Fau­styna Kowal­ska (bio­gram)
Modli­twa o upro­sze­nie łask za przy­czyną św. Sio­stry Fau­styny
Modli­twa o ufność Bożemu miło­sier­dziu
Modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem
Fau­styno, darze pol­skiej ziemi
MODLITWY ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
Akt odda­nia się miło­sier­dziu Jezu­so­wemu
Uwiel­bie­nie dobroci Boga
O łaskę peł­nie­nia miło­sier­dzia wzglę­dem bliź­nich
Za ojczy­znę
LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (I)
LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (II)
LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (III)
KORONKA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY o wierne speł­nia­nie woli Bożej
NOWENNA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...