Módlmy się… Do Świę­tej Teresy od Dzie­ciątka Jezus

4.00 

Modli­tew­nik dla osób, chcą­cych zgłę­bić ducho­wość św. Teresy od Dzie­ciątka Jezus i podą­żać razem z nią „małą drogą dzie­cięc­twa ducho­wego”. Święta przez 33 lata żyła w ciem­no­ści ducho­wej, dla­tego też szcze­gól­nie bli­ska jest oso­bom, które prze­ży­wają kry­zys wiary.
Ksią­żeczka zawiera modli­twy do św. Teresy i za jej wsta­wien­nic­twem, lita­nie i nowenny.

Na stanie