Módlmy się… Droga Krzy­żowa dla dzieci

4.00 

Pozy­cja prze­zna­czona dla dzieci. Zawiera pięt­na­ście sta­cji drogi krzy­żo­wej z roz­wa­ża­niem dla dzieci, wzbo­ga­cone dodat­kowo tra­dy­cyj­nymi ilu­stra­cjami drogi krzy­żo­wej oraz zdję­ciami z róż­nych scen życia dzieci.

Na stanie