Módlmy się… Kru­cjata Różańcowa

4.00 

Kru­cjata Różań­cowa za Ojczy­znę nawią­zuje do modli­tew­nego zrywu Węgrów, któ­rzy w 2006 roku odpo­wie­dzieli na wezwa­nie swego Pry­masa i całego Epi­sko­patu do ogól­no­na­ro­do­wej modli­twy o ratu­nek dla kraju. Pol­ską Kru­cjatę Różań­cową w inten­cji Ojczy­zny zaini­cjo­wano 15 czerwca 2011 roku, pod­czas spo­tka­nia w Nie­po­ka­la­no­wie. Jej mot­tem są słowa sługi Bożego Augu­sta kard. Hlonda: “Zwy­cię­stwo, gdy przyj­dzie, będzie zwy­cię­stwem Bło­go­sła­wio­nej Maryi Dzie­wicy. Z różań­cem w ręku módl­cie się więc o zwy­cię­stwo Matki Naj­święt­szej!”.

Na stanie