Módlmy się… Do Matki Bożej Licheńskiej

4.00 

„Ile razy ten naród będzie się do mnie ucie­kał, nigdy go nie opusz­czę” – takie słowa wypo­wie­działa Matka Boża Licheń­ska pod­czas jed­nego z obja­wień. Potrafi Ona zjed­no­czyć rodziny i wyswo­bo­dzić ich z trud­nych sytu­acji. Wysłu­chuje nie tylko poje­dyn­czych spraw – wsta­wiła się także za naro­dem Pol­skim, ratu­jąc ojczy­znę z niewoli.W tym modli­tew­niku pro­po­nu­jemy zbiór modlitw w róż­nych potrze­bach, dzięki któ­rym można pogłę­bić oso­bi­stą więź z Maryją. Modli­tew­nik zawiera ponadto histo­rię obja­wień Matki Bożej Licheń­skiej, lita­nię oraz nowenny. W pierw­szej nowen­nie na każdy dzień załą­czona jest inna pro­po­zy­cja modli­twy, wypra­sza­jąca łaski dla mał­żonka, naj­bliż­szej cho­rej osoby czy całej rodziny.

Na stanie