LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Modli­tew­nik ludzi pracy

1.20 

„Kto nie pra­cuje, niech też nie je” – to słowa skie­ro­wane w ostat­nim roz­dziale Dru­giego Listu do Tesa­lo­ni­czan. Wiele osób boi się, że nie znaj­dzie odpo­wied­niej pracy, mając na uwa­dze utrzy­ma­nie sie­bie i swo­jej rodziny. Nawet czę­sto, mając już sta­no­wi­sko, boimy się utraty posady bądź z nie­chę­cią uda­jemy się do miej­sca pracy. Chry­stus chce zabrać rodzącą się w nas fru­stra­cję i zapew­nić, że dba o nasze speł­nie­nie zawodowe.Książeczka zawiera zbiór modlitw w naj­róż­niej­szych potrze­bach: o zna­le­zie­nie pracy, o dobry prze­bieg dnia w pracy, za pra­co­dawcę, o odda­le­nie znie­chę­ce­nia i leni­stwa, a także dwie lita­nie (do św. Józefa, patrona pra­cu­ją­cych oraz św. Kaje­tana, patrona bez­ro­bot­nych poszu­ku­ją­cych pracy), a także nowennę w inten­cji zna­le­zie­nia pracy.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!