Módlmy się… Modli­tew­nik matki ocze­ku­ją­cej dziecka

1.20 

Modli­tew­nik skie­ro­wany do rodzin, które pra­gną mieć potom­stwo, a także do ocze­ku­ją­cych szczę­śli­wego roz­wią­za­nia ciąży. Publi­ka­cja przy­bliża bio­gram św. Gerarda Majella, który opie­ko­wał się kobie­tami cię­żar­nymi. Po jego śmierci wiele matek upro­siło naro­dziny dzieci za jego wsta­wien­nic­twem, dla­tego stał się w spo­sób szcze­gólny świę­tym „od szczę­śli­wych poro­dów”. W ksią­żeczce znaj­dują się modli­twy skie­ro­wane do róż­nych świę­tych w inten­cji poczę­cia dziecka oraz za dziecko już poczęte, koronka do Dzie­ciątka Jezus, lita­nia do św. Gerarda i nowenna matek ocze­ku­ją­cych potomstwa.

Modli­twa o dobre przy­go­to­wa­nie się do macierzyństwa

Panie, Ty, który sie­dzisz po pra­wicy Ojca, Twoja łaska jest wielka. To dzięki Tobie jestem teraz w rado­snym sta­nie bło­go­sła­wio­nym. Dzięki Ci, Panie, za to. Za kilka mie­sięcy uro­dzi się nasze dzie­ciątko, które Ty widzisz, znasz. My zaś jedy­nie powoli odczu­wamy jego życie, jego ruchy.
Przy­cho­dzę do Cie­bie z bła­ga­niem, byś pomógł mi i mojemu mał­żon­kowi dobrze przy­go­to­wać się do nowych ról, do roli bycia matką i bycia ojcem. Jest to bar­dzo odpo­wie­dzialna praca, życie bowiem maleń­stwa będzie zale­żało w dużej mie­rze od nas, od naszych decy­zji, od naszej odpo­wie­dzial­no­ści.
Panie Jezu, bło­go­sław nam, byśmy nale­ży­cie przy­go­to­wali się do naro­dzin dziecka. Aby ono czuło nasze zaan­ga­żo­wa­nie, naszą miłość każ­dego dnia. Amen.

Spis tre­ści:
ŚWIĘTY GERARD MAJELLA (bio­gram)

MODLITWY W INTENCJI POCZĘCIA DZIECKA
Modli­twa o łaskę macie­rzyń­stwa
Modli­twa o cier­pliwe cze­ka­nie na potomstwo

MODLITWY ZA POCZĘTE DZIECKO
Modli­twa kobiety w sta­nie bło­go­sła­wio­nym
Modli­twa za poczęte dziecko i jego rodzi­ców
Modli­twa matki za dziecko w jej łonie
Modli­twa rodzi­ców za dziecko w łonie matki
Modli­twa rodzi­ców za dzie­ciątko
Modli­twa matki do Anioła Stróża poczę­tego dziecka
Modli­twa obojga rodzi­ców do Anioła Stróża poczę­tego dziecka
Modli­twa rodzi­ców do Anioła Stróża dziecka poczę­tego
Modli­twa matki w ocze­ki­wa­niu na naro­dze­nie dziecka
Modli­twa matek ocze­ku­ją­cych dziecka
Modli­twa brze­mien­nej matki, któ­rej ciąża jest zagro­żona
Modli­twa o dobre zno­sze­nie ciąży
Modli­twa o zdro­wie dla poczę­tego dziecka
Modli­twa o wypro­sze­nie łaski szczę­śli­wego porodu
Modli­twa o świa­tło Ducha Świę­tego dla mojego leka­rza
Modli­twa o dobre przy­go­to­wa­nie się do macierzyństwa

MODLITWY ZA DZIECI
Modli­twa za dzieci
Modli­twa rodzi­ców za dzieci

KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS ZA POCZĘTE DZIECKO

LITANIA DO ŚW. GERARDA MAJELLI

NOWENNA MATEK OCZEKUJĄCYCH DZIECI

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!