Módlmy się… Modli­tew­nik Mężczyzn

4.00 

Modli­tew­nik przy­go­to­wany spe­cjal­nie dla męż­czyzn. Zawiera sze­reg modlitw dla męż­czyzn w róż­nym wieku i na róż­nych eta­pach życia ? zarówno dla mło­dzień­ców, jak i ojców rodziny. Czy­tel­nik znaj­dzie tutaj modli­twy do odma­wia­nia przy róż­nych zaję­ciach — O zapał do pracy, Modli­twę kie­rowcy, ale też modli­twy w róż­nych potrze­bach ? O zdro­wie, O uwol­nie­nie od uza­leż­nień, Modli­twa w cięż­kim stra­pie­niu do św. Judy Tadeusza.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...