Módlmy się… Modlitewnik rodzinny

1.20 

Modli­tew­nik jest zbio­rem modlitw dla rodziny. Znaj­dują się w nim modli­twy dla całej rodziny, dla mał­żon­ków i rodzi­ców, dla żon i matek, dla męża i ojca, dla małych oraz star­szych dzieci. Można tu odna­leźć m.in. nastę­pu­jące modli­twy: Święta Rodzino, napeł­nij nas miło­ścią; Panie, spoj­rzyj na cier­pie­nie rodziny; Do Anioła Stróża męża; Do Anioła Stróża żony; Modli­twa matki ocze­ku­ją­cej potom­stwa; Boże, dzię­kuję Ci za rodzi­ców; O akcep­ta­cję siebie.

Maryjo, strzeż rodzin
Święta Dzie­wico, Maryjo, Matko Pięk­nej Miło­ści, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgo­dzie, i bło­go­sław w wycho­wa­niu naszych nas usta­wicz­nie iść do Jezusa, a jeśli upad­niemy, pomóż nam się podźwi­gnąć i wró­cić do Niego przez wyzna­nie naszych grze­chów w sakra­men­cie pokuty, który przy­nosi spo­kój duszy.
W ten spo­sób, Matko Naj­święt­sza, z poko­jem Bożym w sumie­niu, z ser­cami wol­nymi od zło­ści, nie­na­wi­ści będziemy mogli nieść Chry­stusa, który z Ojcem i Duchem Świę­tym żyje i kró­luje na wieki wie­ków. Amen.
św. Jan Paweł II

Spis tre­ści:
MODLITWY CAŁEJ RODZINY

MODLITWY MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

MODLITWY ŻON I MATEK

MODLITWY MĘŻA I OJCA

MODLITWY MAŁYCH DZIECI

MODLITWY STARSZYCH DZIECI

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!