Módlmy się… Modlitewnik rodzinny

4.00 

Modli­tew­nik jest zbio­rem modlitw dla rodziny. Znaj­dują się w nim modli­twy dla całej rodziny, dla mał­żon­ków i rodzi­ców, dla żon i matek, dla męża i ojca, dla małych oraz star­szych dzieci. Można tu odna­leźć m.in. nastę­pu­jące modli­twy: Święta Rodzino, napeł­nij nas miło­ścią; Panie, spoj­rzyj na cier­pie­nie rodziny; Do Anioła Stróża męża; Do Anioła Stróża żony; Modli­twa matki ocze­ku­ją­cej potom­stwa; Boże, dzię­kuję Ci za rodzi­ców; O akcep­ta­cję siebie.

Maryjo, strzeż rodzin
Święta Dzie­wico, Maryjo, Matko Pięk­nej Miło­ści, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgo­dzie, i bło­go­sław w wycho­wa­niu naszych nas usta­wicz­nie iść do Jezusa, a jeśli upad­niemy, pomóż nam się podźwi­gnąć i wró­cić do Niego przez wyzna­nie naszych grze­chów w sakra­men­cie pokuty, który przy­nosi spo­kój duszy.
W ten spo­sób, Matko Naj­święt­sza, z poko­jem Bożym w sumie­niu, z ser­cami wol­nymi od zło­ści, nie­na­wi­ści będziemy mogli nieść Chry­stusa, który z Ojcem i Duchem Świę­tym żyje i kró­luje na wieki wie­ków. Amen.
św. Jan Paweł II

Spis tre­ści:
MODLITWY CAŁEJ RODZINY

MODLITWY MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

MODLITWY ŻON I MATEK

MODLITWY MĘŻA I OJCA

MODLITWY MAŁYCH DZIECI

MODLITWY STARSZYCH DZIECI

Na stanie