Módlmy się… Modlitewnik Dla Samotnych

4.00 

Tomik prze­zna­czony jest dla wszyst­kich samot­nych. Podzie­lony jest on na cztery czę­ści. W pierw­szej znaj­dują się modli­twy dla wszyst­kich prze­ży­wa­ją­cych samot­ność. W dru­giej – modli­twy osób prze­ży­wa­ją­cych stratę, w trze­ciej – modli­twy osób poszu­ku­ją­cych mał­żonka, w ostat­niej – modli­twy o życio­wego towa­rzy­sza. Czy­tel­nik odnaj­dzie tu m.in. Modli­twę o pokój serca; Modli­twę osób roz­wie­dzio­nych; Modli­twę o dobrego męża, żonę; Lita­nię do św. Moniki, patronki matek i wdów.

Na stanie