Módlmy się… Modlitewnik Dziękczynienia

1.20 

W publi­ka­cji czy­tel­nik odnaj­dzie modli­twy dzięk­czynne ogólne, za otrzy­mane łaski oraz na koniec dnia. W tym modli­tew­niku znaj­duje się sze­reg modlitw, np. Dzię­kuję za…, Bądź bło­go­sła­wiony, Dzięk­czy­nie­nie za życie, Podzię­ko­wa­nie za uzy­skane zdro­wie, Za trudy dnia, Postawa dzięk­czy­nie­nia i ufno­ści, Lita­nie dzięk­czynna, Nowenna dziękczynna.

Za Twoją codzienną życz­li­wość
Jezu, moja Świa­tło­ści, Jezu, mój Prze­wod­niku, kocham Cię, bo wska­za­łeś mi drogę. Duchu Święty, mój Święty Towa­rzy­szu i Przy­ja­cielu, Ty, który szep­czesz mi do ucha rady, mądrość i pocie­chę, kocham Cię, bo pozwo­li­łeś moim oczom przej­rzeć, a moim uszom usły­szeć. Uwiel­biam Cię, bo mnie wskrze­si­łeś i sta­łeś się, o słodka nie­bie­ska manno, moim codzien­nym chle­bem. Pocie­szy­łeś moją duszę smutną i godną lito­ści. Ty trosz­czysz się o mnie na tej pustyni i Ty zwra­casz uwagę na moje potrzeby. Ty wznie­casz huczący pło­mień Two­ich darów nad całą ludz­ko­ścią, na chwałę Naj­święt­szej Trójcy. Daj nam wszyst­kim łaskę odda­nia sie­bie, aby­śmy się stali posłuszni Twoim posta­no­wie­niom i aby Twoje Prawo stało się naszą roz­ko­szą. Amen.

Spis tre­ści:
MODLITWY DZIĘKCZYNNE OGÓLNE
Dzię­kuję Ci Panie…
Dzię­kuję za…
Bądź bło­go­sła­wiony
Modli­twa dzięk­czynna do Boga Ojca
Modli­twa dzięk­czynna do Matki Pięk­nej Miło­ści
Modli­twa dzięk­czynna Aka­ty­stu ku czci Bogu­ro­dzicy
Hymn dziękczynny

DZIĘKCZYNIENIE ZA OTRZYMANE ŁASKI
Dzięk­czy­nie­nie za życie
Podzię­ko­wa­nie za uzy­skane zdro­wie
Za Twoją codzienną życz­li­wość
Za miło­sier­dzie Boże
Za trudy dnia
Za dobro­dziej­stwa
Dzięk­czy­nie­nie za łaskę nawró­ce­nia
Boże, dzię­kuję Ci za rodzi­ców
Dzię­kuję za żonę
Dzię­kuję za dobrego męża
Dzię­kuję za dar macierzyństwa

LITANIA DZIĘKCZYNNA
NOWENNA DZIĘKCZYNNA

DZIĘKCZYNIENIE NA KONIEC DNIA
Prośba do Ducha Świę­tego o świa­tło
Reflek­sja nad wyda­rze­niami dnia
Postawa dzięk­czy­nie­nia i ufno­ści
Podzię­ko­wa­nie za prze­żyty dzień

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!