Módlmy się… Modlitewnik Narzeczonych

4.00  2.40 

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest dla wszyst­kich narze­czo­nych, któ­rzy pra­gną odda­wać swoją miłość Jezu­sowi i razem z Nim przy­go­to­wać się do sakra­mentu mał­żeń­stwa. Ksią­żeczka podzie­lona jest na cztery grupy. W pierw­szej znaj­dziemy modli­twy o miłość. W dru­giej – modli­twy narze­czo­nych, w kolej­nej – modli­twy w narze­czeń­stwie, a w ostat­niej – modli­twy za nowo­żeń­ców. Zain­te­re­so­wani odnajdą nastę­pu­jące modli­twy: Modli­twę o wytrwa­nie w miło­ści, Modli­twę narze­czo­nych do Zba­wi­ciela, Za rodzi­ców swo­ich i narze­czo­nego, O cier­pli­wość, O upro­sze­nie czy­sto­ści duszy i ciała, Bło­go­sła­wień­stwo nowożeńców.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...