Módlmy się… Modlitwa Wstawiennicza

1.20 

Ksią­żeczka skie­ro­wana jest do osób posłu­gu­ją­cych modli­twą wsta­wien­ni­czą, a także do tych, któ­rzy przy­go­to­wują się do sko­rzy­sta­nia z tego rodzaju modli­twy. Ta krótka lek­tura roz­róż­nia dwie formy modli­twy: indy­wi­du­alną i wspól­no­tową. Pod­kre­śla przy tym szcze­gólny wymiar Mszy Świę­tej i współ­pracę z łaską uświę­ca­jącą. Wska­zuje, że sen­sem modli­twy wsta­wien­ni­czej jest ufne prze­rzu­ce­nie na Boga swo­ich trosk i potrzeb, by ści­ślej przy­lgnąć do Chry­stusa i zapro­sić Go do swo­jego życia.Znajduje się tu także pro­po­zy­cja szcze­gó­ło­wego rachunku sumie­nia. Całość koń­czy modli­twa dzięk­czynna za uzdol­nie­nie do modli­twy oraz moż­li­wość powie­rze­nia Bogu spraw wła­snych i bli­skich nam osób.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!