Módlmy się… Nabo­żeń­stwa pierw­szych sobót miesiąca

4.00 

Usta­no­wie­nie nabo­żeń­stwa
Nabo­żeń­stwo pię­ciu pierw­szych sobót mie­siąca wiąże się z obja­wie­niami Naj­święt­szej Maryi Panny w Fati­mie w 1917 r. Wów­czas Piękna Pani, jak nazy­wało Ją troje pastusz­ków, zosta­wiła im taką modli­twę, pole­ca­jąc ją odma­wiać pod­czas czy­nie­nia jakiejś ofiary czy wyrze­cze­nia: “Jezu, to z miło­ści do Cie­bie, za nawró­ce­nie grzesz­ni­ków i dla zadość­uczy­nie­nia za grze­chy popeł­nione prze­ciwko Nie­po­ka­la­nemu Sercu Maryi” (13 VII 1917).

Tego samego dnia powie­działa rów­nież: “Przy­będę, aby zażą­dać poświę­ce­nia Rosji memu Nie­po­ka­la­nemu Sercu i zadość­czy­nią­cej Komu­nii w pierw­sze soboty mie­siąca”. Maryja pro­siła też dzieci kil­ka­krot­nie: “Módl­cie się gorąco i podej­mij­cie dużo czy­nów pokut­nych za grzesz­ni­ków, bo wielu ludzi idzie do piekła”

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...