Módlmy się… O roze­zna­nie powołania

4.00  2.40 

Na każ­dym eta­pie życia towa­rzy­szy nam reflek­sja doty­cząca powo­ła­nia: na początku jest to bła­ga­nie Boga o roze­zna­nie wła­ści­wej drogi, potem – o wytrwa­nie w posta­no­wie­niach i wier­ność wybra­nej misji.Niezwykle roz­bu­do­wany modli­tew­nik zawiera zbiór modlitw ogól­nych (roze­zna­ją­cych powo­ła­nie dla ludzi poszu­ku­ją­cych oraz nowennę do Ducha Świę­tego) oraz modli­twy dla osób, wybie­ra­ją­cych kon­kretną drogę: w kapłań­stwie lub zako­nie, w mał­żeń­stwie bądź na misjach. Każda z nich zawiera sze­reg lita­nii, nowenn czy koro­nek za wsta­wien­nic­twem świętych.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...