Módlmy się… O uwol­nie­nie z mocy zła

4.00 

Modli­tew­nik zawiera wykaz popu­lar­nych tali­zma­nów. Oma­wia ich złe dzia­ła­nie na życie chrze­ści­ja­nina. Mówi o szko­dli­wo­ści ule­ga­nia amu­le­tom, tali­zma­nom i magii. Jed­no­cze­śnie ksią­żeczka jest zbio­rem modlitw mają­cych bro­nić wier­nych od złego dzia­ła­nia magii, amu­le­tów i talizmanów.

Na stanie