LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… O zdro­wie w chorobie

1.20 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla cho­rych i osób modlą­cych się za osoby cier­piące, chore i star­sze. Oprócz Nowenny do Naj­święt­szej Maryi Panny z Lour­des znaj­duje się sze­reg szcze­gó­ło­wych modlitw w cho­ro­bie, cier­pie­niu i prze­ży­wa­niu sta­ro­ści oraz modli­twy za uzy­skane zdrowie.

Modli­twa do Matki Bożej Boni­fra­ter­skiej o łaskę zdrowia

Pocie­szy­cielko stra­pio­nych,
Tobie oddaje
duszę i ciało moje,
do Cie­bie kie­ruję me myśli,
Cie­bie bła­gam o opiekę
w mym nie­szczę­ściu,
Matko Naj­święt­sza,
Uzdro­wie­nie Cho­rych.
Wybaw mnie, pro­szę,
od nie­mocy mojej,
poda­ruj mi zdro­wie
? skarb naj­cen­niej­szy,
wlej w me serce ufność,
miłość i nadzieję,
aby łaska Pana
zawsze była przy mnie.
Pani Miło­sierna,
orę­duj za mną,
pode­tnij korze­nie
grze­chów moich,
ku Bogu kie­ruj myśli moje
i bądź przy mnie
w ostat­niej godzi­nie
życia mego.
Przez Chry­stusa,
Pana naszego.
Amen.

Spis tre­ści:
MODLITWY CHORYCH
Łączę się z cier­pią­cymi
Dzię­kuję za wszystko
Wezwa­nia do Boga
W cier­pie­niu rodziny
Ofia­ro­wa­nie Bogu sie­bie w cier­pie­niu i cho­ro­bie
Gdy doku­cza ból
O łaskę cier­pli­wo­ści i pod­da­nia się woli Bożej
O umie­jęt­ność dźwi­ga­nia krzyża
Ofia­ro­wa­nie cier­pień
O zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem
O łącze­nie cier­pień z cier­pie­niami Chry­stusa
O wspar­cie w trud­no­ściach
Podzię­ko­wa­nie za zdro­wie
Modli­twa osób star­szych
W sta­ro­ści
Akt poświę­ce­nia się cho­rych Matce Bożej Bole­snej
Do Matki Bożej Licheń­skiej
Do Matki Bożej Boni­fra­ter­skiej o łaskę zdro­wia
MODLITWY ZA CHORYCH
O speł­nie­nie woli Bożej
O życie w miło­ści
Modli­twa za wszyst­kich cho­rych
Za cho­rego w rodzi­nie
Miło­sierny Leka­rzu
Modli­twa matki cho­rego dziecka
Lita­nia cho­rych
Lita­nia do Matki Bożej z Lour­des
Nowenna przed świę­tem NMP z Lour­des
i Świa­to­wym Dniem Chorego

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!