Módlmy się… O zdro­wie w chorobie

4.00 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla cho­rych i osób modlą­cych się za osoby cier­piące, chore i star­sze. Oprócz Nowenny do Naj­święt­szej Maryi Panny z Lour­des znaj­duje się sze­reg szcze­gó­ło­wych modlitw w cho­ro­bie, cier­pie­niu i prze­ży­wa­niu sta­ro­ści oraz modli­twy za uzy­skane zdrowie.

Modli­twa do Matki Bożej Boni­fra­ter­skiej o łaskę zdrowia

Pocie­szy­cielko stra­pio­nych,
Tobie oddaje
duszę i ciało moje,
do Cie­bie kie­ruję me myśli,
Cie­bie bła­gam o opiekę
w mym nie­szczę­ściu,
Matko Naj­święt­sza,
Uzdro­wie­nie Cho­rych.
Wybaw mnie, pro­szę,
od nie­mocy mojej,
poda­ruj mi zdro­wie
? skarb naj­cen­niej­szy,
wlej w me serce ufność,
miłość i nadzieję,
aby łaska Pana
zawsze była przy mnie.
Pani Miło­sierna,
orę­duj za mną,
pode­tnij korze­nie
grze­chów moich,
ku Bogu kie­ruj myśli moje
i bądź przy mnie
w ostat­niej godzi­nie
życia mego.
Przez Chry­stusa,
Pana naszego.
Amen.

Spis tre­ści:
MODLITWY CHORYCH
Łączę się z cier­pią­cymi
Dzię­kuję za wszystko
Wezwa­nia do Boga
W cier­pie­niu rodziny
Ofia­ro­wa­nie Bogu sie­bie w cier­pie­niu i cho­ro­bie
Gdy doku­cza ból
O łaskę cier­pli­wo­ści i pod­da­nia się woli Bożej
O umie­jęt­ność dźwi­ga­nia krzyża
Ofia­ro­wa­nie cier­pień
O zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem
O łącze­nie cier­pień z cier­pie­niami Chry­stusa
O wspar­cie w trud­no­ściach
Podzię­ko­wa­nie za zdro­wie
Modli­twa osób star­szych
W sta­ro­ści
Akt poświę­ce­nia się cho­rych Matce Bożej Bole­snej
Do Matki Bożej Licheń­skiej
Do Matki Bożej Boni­fra­ter­skiej o łaskę zdro­wia
MODLITWY ZA CHORYCH
O speł­nie­nie woli Bożej
O życie w miło­ści
Modli­twa za wszyst­kich cho­rych
Za cho­rego w rodzi­nie
Miło­sierny Leka­rzu
Modli­twa matki cho­rego dziecka
Lita­nia cho­rych
Lita­nia do Matki Bożej z Lour­des
Nowenna przed świę­tem NMP z Lour­des
i Świa­to­wym Dniem Chorego

Na stanie