Módlmy się… Rachu­nek sumienia dla młodzieży

4.00 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla młodzieży, któ­rzy chcą jak naj­peł­niej prze­żyć Sakra­ment Pojed­na­nia. Tek­sty modlitw wpro­wa­dza­ją­cych do rachunku sumie­nia oraz roz­wa­ża­nia i for­muła spo­wie­dzi otwie­rają na tajem­nicę pojed­na­nia czło­wieka z Bogiem.

Na stanie