Módlmy się… Róża­niec dla doro­słych i młodzieży

4.00  2.40 

Paź­dzier­nik to mie­siąc tra­dy­cyj­nie już poświę­cony Różań­cowi Naj­święt­szej Maryi Panny. Przy­go­to­wane przez nasze wydaw­nic­two roz­wa­ża­nia różań­cowe będą pomocą w prak­ty­ko­wa­niu tej modli­twy — zarówno przez poje­dyn­cze osoby jak i całe rodziny.

Na stanie