Módlmy się… Róża­niec dzieci za rodziców

4.00 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla dzieci, wsta­wia­ją­cych się do Boga i Matki Naj­święt­szej za swo­ich rodzi­ców. Tak jak dzieci z Fatimy modliły się regu­lar­nie na różańcu, tak i naj­młodsi czy też starsi Czy­tel­nicy powinni modlić się za tych, któ­rym zawdzię­czają swoje naro­dziny. Wyra­żają tym samym miłość wzglę­dem Maryi i rodzi­ców. Ksią­żeczka zawiera dwie pro­po­zy­cje roz­wa­żań różań­co­wych oraz róża­niec oparty na frag­men­tach z Pisma Świę­tego.

Przy naro­dze­niu Jezusa Maryja nie lękała się i nie zwa­żała na biedne i upo­ka­rza­jące oko­licz­no­ści, jakie zastały Ją w rze­czy­wi­sto­ści ubo­giej sta­jenki. Już tam, w Betle­jem, Jej radość prze­by­wa­nia z Synem wyra­żała się w ado­ra­cji Bożego daru miło­ści. Ubó­stwo, jakie było ich udzia­łem, łączyło miłu­jące się serca. Razem z Maryją uwiel­biajmy Pana Boga za to, że przez przyj­ście Jezusa w ubó­stwie betle­jem­skiej sta­jenki uczy nas prze­ży­wa­nia rado­ści, miło­ści i pokoju w rodzin­nych domach.

Spis tre­ści:
WSTĘP

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE (I)

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE (II)

RÓŻANIEC BIBLIJNY

Na stanie