Módlmy się… Róża­niec dzieci za rodziców

1.20 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla dzieci, wsta­wia­ją­cych się do Boga i Matki Naj­święt­szej za swo­ich rodzi­ców. Tak jak dzieci z Fatimy modliły się regu­lar­nie na różańcu, tak i naj­młodsi czy też starsi Czy­tel­nicy powinni modlić się za tych, któ­rym zawdzię­czają swoje naro­dziny. Wyra­żają tym samym miłość wzglę­dem Maryi i rodzi­ców. Ksią­żeczka zawiera dwie pro­po­zy­cje roz­wa­żań różań­co­wych oraz róża­niec oparty na frag­men­tach z Pisma Świę­tego.

Przy naro­dze­niu Jezusa Maryja nie lękała się i nie zwa­żała na biedne i upo­ka­rza­jące oko­licz­no­ści, jakie zastały Ją w rze­czy­wi­sto­ści ubo­giej sta­jenki. Już tam, w Betle­jem, Jej radość prze­by­wa­nia z Synem wyra­żała się w ado­ra­cji Bożego daru miło­ści. Ubó­stwo, jakie było ich udzia­łem, łączyło miłu­jące się serca. Razem z Maryją uwiel­biajmy Pana Boga za to, że przez przyj­ście Jezusa w ubó­stwie betle­jem­skiej sta­jenki uczy nas prze­ży­wa­nia rado­ści, miło­ści i pokoju w rodzin­nych domach.

Spis tre­ści:
WSTĘP

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE (I)

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE (II)

RÓŻANIEC BIBLIJNY

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!