Módlmy się… Róża­niec z Bene­dyk­tem XVI

4.00  2.40 

W modli­tew­niku odnaj­dziemy szcze­gó­łowy opis modli­twy różań­co­wej. Każda z 20 tajem­nic różań­co­wych, opi­su­ją­cych wyda­rze­nia z życia Jezusa i Jego Matki, opa­trzona została odpo­wied­nim frag­men­tem Pisma Świę­tego oraz roz­wa­ża­niami Ojca Świę­tego Bene­dykta XVI.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...