Módlmy się… Róża­niec ze Świę­tym Janem Paw­łem II

1.20 

Modli­tew­nik jest zbio­rem roz­wa­żań różań­co­wych św. Jana Pawła II. Całość dopeł­niają słowa Ojca Świę­tego o różańcu. Święty dekla­muje: „Róża­niec jest modli­twą, którą bar­dzo uko­cha­łem”, jed­no­znacz­nie zachę­ca­jąc wie­rzą­cych do odma­wia­nia go.

Tajem­nice rado­sne, część 4. Ofia­ro­wa­nie w świątyni

„Wszystko dla Cie­bie, mój Boże, moja naj­więk­sza miło­ści, kiedy coś czy­nię, cier­pię i myślę. Kochany Jezu, […] w moim sercu pra­gnę uczy­nić miesz­ka­nie dla Cie­bie. […] Wyna­gra­dza­jąc moje prze­szłe nie­wier­no­ści, Tobie ofia­ruję moje ubo­gie serce […] i pra­gnę z Twoją pomocą nigdy wię­cej nie grze­szyć”.
Pięk­nym zwy­cza­jem rodzi­ców jest ofia­ro­wy­wa­nie swo­ich dzieci Panu Bogu. Prak­ty­kujmy to nie tylko w godzi­nach próby. Prak­ty­kujmy bez cie­nia warunku czy jakie­goś targu. I nie­chaj ofia­ro­wa­nie potom­stwa poprze­dza oso­bi­sty akt zawie­rze­nia Bogu samych małżonków.

Spis tre­ści:
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O RÓŻAŃCU

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE (I)

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE (II)

MYŚLI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!