Módlmy się… Ze Świę­tym Franciszkiem

4.00 

Modli­tew­nik poświę­cony św. Fran­cisz­kowi z Asyżu, patro­nowi Ojca Świę­tego Fran­ciszka, który po wybo­rze na Sto­licę Pio­trową wybrał swe imię papie­skie wła­śnie na cześć Bie­da­czyny z Asyżu. W publi­ka­cji Czy­tel­nik znaj­dzie krótki bio­gram Świę­tego, a także sze­reg modlitw.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...