Święty Jan Paweł II

4.00 

Tomik zawiera bio­gra­fię św. Jana Pawła II. Przy­to­czone są tu rów­nież doku­menty Jana Pawła II, za pomocą któ­rych wyja­śniał i przy­bli­żał prawdy wiary oraz dawał wska­zówki dla Kościoła, a także modli­twa do Świętego.

Na stanie