Święty Marcin

4.00 

Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Mar­cina z Tours, św. Mar­cina I, bł. Mar­cina Jana Oprządka.Święty Mar­cin z Tours (316–397) po przy­ję­ciu chrztu wystą­pił z armii i nawró­cił swo­ich rodzi­ców. Swoją postawą wyra­żał miłość do naj­uboż­szych. Żył w asce­zie, także jako biskup Tours. Już za życia doko­ny­wał wielu cudów. Zmarł w opi­nii świętości.Święty Mar­cin I (zmarł w 655 r.) wybrany w 649 roku na papieża, wbrew decy­zji cesa­rza Kon­stan­tego II. Wal­czył o praw­dzi­wość dok­tryn kościel­nych, przez co nara­ził się Kon­stan­temu. Tor­tu­ro­wany i zesłany na wygna­nie zgi­nął śmier­cią męczeńską.

Bło­go­sła­wiony Mar­cin Jan Oprzą­dek (1884–1942) wstą­pił do fran­cisz­ka­nów. Śluby wie­czy­ste zło­żył w wieku 40 lat. Przez całe życie był wzo­rem chrze­ści­ja­nina. Nawet gdy tra­fił do obozu kon­cen­tra­cyj­nego, nie tra­cił wiary w Bożą Opatrz­ność. Zgi­nął zaga­zo­wany 18 maja 1942 roku.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...