Święty Marcin

1.20 

Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Mar­cina z Tours, św. Mar­cina I, bł. Mar­cina Jana Oprządka.Święty Mar­cin z Tours (316–397) po przy­ję­ciu chrztu wystą­pił z armii i nawró­cił swo­ich rodzi­ców. Swoją postawą wyra­żał miłość do naj­uboż­szych. Żył w asce­zie, także jako biskup Tours. Już za życia doko­ny­wał wielu cudów. Zmarł w opi­nii świętości.Święty Mar­cin I (zmarł w 655 r.) wybrany w 649 roku na papieża, wbrew decy­zji cesa­rza Kon­stan­tego II. Wal­czył o praw­dzi­wość dok­tryn kościel­nych, przez co nara­ził się Kon­stan­temu. Tor­tu­ro­wany i zesłany na wygna­nie zgi­nął śmier­cią męczeńską.

Bło­go­sła­wiony Mar­cin Jan Oprzą­dek (1884–1942) wstą­pił do fran­cisz­ka­nów. Śluby wie­czy­ste zło­żył w wieku 40 lat. Przez całe życie był wzo­rem chrze­ści­ja­nina. Nawet gdy tra­fił do obozu kon­cen­tra­cyj­nego, nie tra­cił wiary w Bożą Opatrz­ność. Zgi­nął zaga­zo­wany 18 maja 1942 roku.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!