Święty Mateusz

1.20 

Tomik zawiera bio­gra­fię:
św. Mate­usza Ewan­ge­li­sty, św. Mate­usza, jed­nego z Pię­ciu Braci Męczen­ni­ków, św. Mate­usza Alonso de Leci­niana, św. Mate­usza Cor­rea Magal­la­nesa.Święty Mate­usz Ewan­ge­li­sta był z zawodu cel­ni­kiem. Żywo odpo­wie­dział na powo­ła­nie go na apo­stoła. Gło­sił Dobrą Nowinę w Etio­pii. Zmarł śmier­cią męczeń­ską pod­czas odpra­wia­nia Mszy Świętej.Święty Mate­usz, jeden z Pię­ciu Braci Męczen­ni­ków (zmarł w 1003 roku) z pole­ce­nia cesa­rza Ottona III zało­żył ze współ­braćmi pustel­nię. Wszy­scy zostali wymor­do­wani przez zbój­ców w nocy z 10 na 11 listopada.

Święty Mate­usz Alonso de Leci­niana (1702–1745) jako domi­ni­ka­nin posłu­gi­wał na misjach na Fili­pi­nach oraz w Wiet­na­mie. Pod­czas odpra­wia­nia Mszy Świę­tej zła­pano go i wsa­dzono do wię­zie­nia, gdzie pod­da­wany był tor­tu­rom. Został ścięty.

Święty Mate­usz Cor­rea Magal­la­nes (1866–1927) był księ­dzem mek­sy­kań­skim. Mimo prze­śla­do­wań nie prze­stał peł­nić obo­wiąz­ków kapłań­skich. W cza­sie rewo­lu­cji był wię­ziony i zastra­szany. Zmarł przez roz­strze­la­nie.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!