Módlmy się… Do Boga, który jest Miłością

4.00  2.40 

Modli­tew­nik zawiera sze­reg modlitw do Boga w Trójcy Jedy­nego. W publi­ka­cji Czy­tel­nik znaj­dzie modli­twy do Trójcy Świę­tej — Boga Ojca, Jezusa Chry­stusa i Ducha Świę­tego m.in. Lita­nię do Miło­sier­nego Boga, Lita­nię do Chry­stusa Króla Miło­ści, Modli­twę o miłość do Ducha Świę­tego czy Modli­twę o łaskę dosko­na­łej miłości.

Na stanie