Módlmy się… Do Matki Bożej Pocieszenia

1.20 

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest dla wszyst­kich czci­cieli Matki Bożej Pocie­sze­nia. W modli­tew­niku zain­te­re­so­wani odnajdą sze­reg modlitw skie­ro­wa­nych do Pocie­szy­cielki stra­pio­nych. Można tu odna­leźć nastę­pu­jące modli­twy: Modli­twę dzięk­czynną, Wezwa­nie do Matki Pocie­sze­nia, Pociesz nas…, Lita­nie do Matki Bożej Pocie­sze­nia czy Nowennę. Ponadto Czy­tel­nik w tomiku prze­czyta o kul­cie Matki Bożej Pocieszenia.

Woła­nie do Matki Bożej Pocieszenia

O Matko Boska Pocie­sze­nia, Maryjo pocie­szy­cielko stra­pio­nych, pocie­szaj wszyst­kich cho­rych na duszy, grzesz­ni­ków, wyjed­naj im nawró­ce­nie i spo­kój sumie­nia! Pocie­szaj cho­rych na ciele, uproś im zdro­wie, boś Ty uzdro­wie­niem cho­rych. Pocie­szaj ubo­gich, wdowy i sie­roty biedne. Ota­czaj je czułą swoją macie­rzyń­ską opieką.
Pocie­szaj smut­nych, pła­czą­cych, nie­win­nie pokrzyw­dzo­nych, nie­szczę­śli­wych, roz­pa­cza­ją­cych, ocie­raj im łzy obfite, które ich zale­wają, boś Ty naj­lep­szą Matką naszą. Pocie­szaj wygnań­ców i bied­nych wędrow­ców, któ­rzy po dale­kich obcych kra­jach za zarob­kiem i utrzy­ma­niem życia tułać się muszą.
Pocie­szaj i osła­niaj kona­ją­cych, a naj­bar­dziej pocie­szaj dusze w czyśćcu zosta­jące. Nie­chaj doznają Twej nie­ustan­nej opieki i pocie­sze­nia wszy­scy, któ­rzy Cię czczą i wzy­wają, o łaskawa, o lito­ściwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Spis tre­ści:
KULT MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

ZAWIERZENIE SIĘ MATCE BOŻEJ POCIESZENIA
Matko Boża, Nie­po­ka­lana Maryjo!
Akt odda­nia się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

MODLITWA DZIĘKCZYNNA
Modli­twa dzięk­czynna do Matki Bożej Pocieszenia

MODLITWY BŁAGALNE
Wezwa­nie do Matki Pocie­sze­nia
Modli­twa bła­galna do Matki Bożej Pocie­sze­nia
Matko Pocie­sze­nia, Jodłow­ska Pani
Prośba o łaskę
Pociesz nas…
W utra­pie­niu, pociesz nas!
Woła­nie do Matki Bożej Pocie­sze­nia
Bądź moją Pocie­szy­cielką
O Naj­święt­sza Matko
Pociesz nas wszyst­kich
Napeł­niaj serca świec­kich rado­ścią i entu­zja­zmem
Modli­twa do bło­go­sła­wio­nej Dzie­wicy
Maryi o szcze­gólne pocieszenie

LITANIE
Lita­nia do Matki Bożej Pocie­sze­nia (I)
Lita­nia do Matki Bożej Pocie­sze­nia (II)

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!