Módlmy się… O uzdrowienie

1.20 

W modli­tew­niku znaj­duje się sze­reg modlitw o uzdro­wie­nie wewnętrzne, o uzdro­wie­nie rela­cji, o uzdro­wie­nie wspo­mnień oraz o uzdro­wie­nie fizyczne.

O uwol­nie­nie z egoizmu

Zba­wi­cielu świata, Naj­wyż­szy Kapła­nie, Twa łaska jest nie­skoń­czona. Twe miło­sier­dzie i Twa dobroć trwają od tysięcy lat. Nigdy nie gar­dzi­łeś dru­gim czło­wie­kiem, zawsze pochy­la­łeś się nad mniej­szym, skrzyw­dzo­nym i potrze­bu­ją­cym. Swo­ich owiec nie pozo­sta­wiasz bez pomoc­nej dłoni, zawsze ocho­czo słu­ży­łeś swoim apo­sto­łom i napo­tka­nym ludziom.
Panie Jezu, chcę iść za Tobą i także słu­żyć dru­giemu czło­wie­kowi. Jed­nak mój ego­izm czę­sto jest sil­niej­szy od potrzeby serca. Dla­tego przy­cho­dzę tu do Cie­bie, klę­cząc, pro­szę, być uwol­nił mnie od nie­po­trzeb­nego i zabój­czego dla mej duszy ego­izmu. Amen.

Spis tre­ści:
MODLITWY O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE
O uzdro­wie­nie wewnętrzne
O uzdro­wie­nie osób drę­czo­nymi złymi myślami
O uzdro­wie­nie z mastur­ba­cji
O uzdro­wie­nie ze skut­ków kon­taktu z por­no­gra­fią
O uzdro­wie­nie z cudzo­łoż­nego współ­ży­cia płcio­wego
O uzdro­wie­nie z nało­gów
O uzdro­wie­nie z nie­czy­stych myśli
O uzdro­wie­nie po utra­cie daru dzie­wic­twa
O uzdro­wie­nie z mole­sto­wa­nia sek­su­al­nego
O uzdro­wie­nie z lęków, obaw i odrzu­ce­nia
O uzdro­wie­nie z wul­gar­no­ści
O uzdro­wie­nie z nie­ak­cep­ta­cji sie­bie
O uzdro­wie­nie z samo­bój­czych myśli
O uwol­nie­nie z ego­izmu
O uzdro­wie­nie z materializmu

MODLITWY O UZDROWIENIA RELACJI
O uzdro­wie­nie rela­cji w rodzi­nie
O uzdro­wie­nie rela­cji międzyludzkich

MODLITWA O UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ
Bła­ga­nia o uzdro­wie­nie wspomnień

MODLITWY O UZDROWIENIE FIZYCZNE
O uzdro­wie­nie z cho­roby
O uzdro­wie­nie z dole­gli­wo­ści fizycz­nych
O uzdro­wie­nie z cho­rób dzie­dzicz­nych
O powrót do zdro­wia
O akcep­ta­cję choroby

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!