Módlmy się… W podróży

1.20 

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest nie tylko dla wszyst­kich kie­row­ców, któ­rzy pra­gną swoją podróż zawie­rzyć Jezu­sowi Chry­stu­sowi, ale też dla tych, któ­rzy modlą się w inten­cji podró­żu­ją­cych. Modli­twy podzie­lone są na pięć czę­ści. W pierw­szej znaj­dują się modli­twy przed podróżą, w dru­giej – modli­twy kie­rowcy, w trze­ciej – bło­go­sła­wień­stwa przed podróżą, w kolej­nej – modli­twy za wsta­wien­nic­twem świę­tych, w ostat­niej nato­miast – podzię­ko­wa­nie za szczę­śliwy powrót do domu i szczę­śliwą podróż.

Modli­twa dla kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, dosko­nałą uwagę, bym nie pozo­sta­wił za sobą pła­czą­cego czło­wieka. Ty jesteś Dawcą Życia – pro­szę Cię przeto, spraw bym nie stał się przy­czyną śmierci tych, któ­rym Ty dałeś życie. Zacho­waj, o Panie, wszyst­kich, któ­rzy będą mi towa­rzy­szyć, od jakich­kol­wiek nie­szczęść i wypad­ków. Naucz mnie, bym kie­ro­wał pojaz­dem dla dobra dru­gich i umiał opa­no­wać pokusę prze­kra­cza­nia gra­nicy bez­pie­czeń­stwa szyb­ko­ści. Spraw, aby piękno tego świata, który stwo­rzy­łeś, wraz z rado­ścią Twej łaski, mogły mi towa­rzy­szyć na wszyst­kich dro­gach moich. Amen.

Spis tre­ści:
MODLITWY PRZED PODRÓŻĄ
Modli­twa przed podróżą (I)
Modli­twa przed podróżą (II)
Modli­twa w inten­cji podróż­nych
Modli­twa za podróżujących

MODLITWY KIEROWCY
Modli­twa dla kie­rowcy
Modli­twa w inten­cji kierowców

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED PODRÓŻĄ
Bło­go­sła­wień­stwo przed podróżą
Bło­go­sław wszyst­kim, któ­rzy wyjeż­dżają
Poranne bło­go­sła­wień­stwo przed wyj­ściem z domu

MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTYCH
Modli­twy do Naj­święt­szej Maryi Panny
Do św. Rafała archa­nioła
Nowenna do św. Rafała Archa­nioła
Do św. Jakuba apo­stoła
Do Świę­tego Krzysztofa

PODZIĘKOWANIE

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!