Módlmy się… Za zmarłych

4.00 

Bar­dzo ważny modli­tew­nik dla osób pra­gną­cych zacho­wać modli­tewną pamięć o tych, któ­rzy ode­szli już do ?domu Ojca?. Zebrane zostały w tej ksią­żeczce wszyst­kie znane, tra­dy­cyjne, kościelne i kato­lic­kie modli­twy za zmarłych.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...